Bezpieczeństwo

Gwarantujemy zaawansowane bezpieczeństwo dzięki protokołowi zaufania i przechowywanie danych dokumentów przy użyciu technologii blockchain dla wszystkich dokumentów. Dokumenty podpisywane za pomocą naszej aplikacji są wiążące na terenie całej Unii Unii Europejskiej.

Technologia Aplikacji

security-ficzers-ic-1

Technologia Blockchain

Technologia Blockchain jest zaimplementowana w infrastrukturze bezpieczeństwa. Każdy podpisany dokument jest publikowany w blockchain, aby zapewnić niezmienną metodę (niezależną od SignOnTheGo) weryfikacji autentyczności i integralności dokumentu.
security-ficzers-ic-2

Cyfrowy kod certyfikacyjny QR

Każdy wykonany dokument ma unikalny identyfikator zweryfikowany przez technologię blockchain i osadzony w wykonanym dokumencie. Kod QR jest dodawany na każdej stronie ścieżki audytu. Tego kodu QR można użyć do zweryfikowania autentyczności dokumentu.
security-ficzers-ic-6

Technologia geolokalizacji

Technologia geolokalizacji wykorzystuje GPS, wbudowane we wspólne urządzenia, takie jak np. telefony komórkowe, w celu ustalenia, gdzie znajdują się kontrahenci.

Funkcje Aplikacji

security-ficzers-ic-4

Historia śladu audytu

Z każdym podpisanym dokumentem powiązana jest historia śladu audytu, która zawiera listę wszystkich ważnych zdarzeń w cyklu życia dokumentu. Ścieżkę audytu można zobaczyć bezpośrednio w aplikacji lub można ją pobrać w celu przeprowadzenia audytu w postaci osobnego dokumentu.
security-ficzers-ic-3

Blokada dokumentu PDF

Dodatkowa warstwa bezpieczeństwa – żadna ze stron nie może dokonywać dodatkowych edycji wykonanego dokumentu, ponieważ jest on opatrzony podpisem cyfrowym. Wszelkie zmiany dokonane w takim dokumencie unieważnią podpis cyfrowy.
security-ficzers-ic-5

Historia zmian

Każda zmiana wprowadzona w procesie negocjacji / edycji jest śledzona i dostępna do recenzji. Historię zmian można porównać w różnych wersjach dokumentu.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM

Dokumenty podpisywane za pomocą naszej aplikacji są wiążące na terenie całej Unii Unii Europejskiej.

Wyciąg z opinii prawnej : Praktyczne zastosowanie podpisu elektronicznego w odniesieniu do produktu SignOnTheGo
/ Kancelaria Adwokacka adw. Piotr Szkulik

…”Naprzeciw potrzebom zapewnienia kompromisu pomiędzy szybkością i wygodą, a bezpieczeństwem obrotu gospodarczego wychodzi aplikacja SignOnTheGo. Gwarancję bezpieczeństwa w aplikacji zapewnia technologia blockchain, która umożliwia identyfikację i weryfikację autentyczności dokumentów. Każdy podpisany w aplikacji SignOnTheGo dokument opatrzony jest metryką, która umożliwia śledzenie zmian wprowadzanych do jego treści przed podpisaniem. Cyfrowy kod certyfikacji QR, weryfikowany za pomocą technologii blockchain daje gwarancję autentyczności, a dodatkowe zabezpieczenie w postaci blokady podpisanego dokumentu w PDF sprawia, że wszelkie próby zmiany treści dokumenty po jego podpisaniu doprowadzą do unieważnienia podpisu cyfrowego”…
…”Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej …. podpis elektroniczny są to dane, które użyte są przez podpisującego jako podpis, ale – jednocześnie – są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej. … „inne dane” to dane zawarte w certyfikacie elektronicznym, poświadczającym niezaprzeczalny związek podpisu z konkretną, dającą się jednoznacznie zidentyfikować osobą fizyczną (składającą podpis)”…
…”w świetle powołanego rozporządzenia niezależnie od wybranej formy żadnemu „podpisowi elektronicznemu nie można odmówić skutku prawnego ani dopuszczalności jako dowodu w postępowaniu sądowym wyłącznie z tego powodu, że podpis ten ma postać elektroniczną lub że nie spełnia wymogów dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych”, o czym wyraźnie i jednoznacznie mówi treść art. 25 ust. 1 Rozporządzenia eIDAS”…
…”art. 781 k.c., który w sposób niebudzący wątpliwości rozróżnił formę elektroniczną od formy pisemnej, jednocześnie zrównując skutki prawne oświadczeń woli składanych w formie elektronicznej z oświadczeniami pisemnymi”…
…”W myśl art. 772 k.c. do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie”…
…”Dzięki zastosowanej technologii nawet najmniejsza zmiana w danych źródłowych, choćby zmiana jednego tylko bitu, będzie powodowała, że wyliczony hash będzie różnił się od skrótu danych źródłowych”…
…”Aplikacja SignOnTheGo łączy opisane składowe: funkcje haszujące, drzewa skrótów, kryptografię asymetryczną, znakowanie czasem, mechanizm konsensusu i inteligentne kontrakty w jedną całość. Systemy wykorzystywane w SignOnTheGo tworzą niezmienne, znakowane czasem wpisy w rozproszonej bazie danych dla każdej kiedykolwiek wykonanej, pojedynczej transakcji. Dzięki temu każda transakcja i odpowiadający jej rekord danych są łatwo i jednoznacznie identyfikowalne, przeciwdziałając jednocześnie oszustwom, nadużyciom oraz innym rodzajom manipulacji na danych transakcji”…
…”Bez wątpienia wykorzystanie Aplikacji Sign-On-The-Go pozwoli uczynić zadość formie dokumentowej. Aplikacja umożliwia bowiem tak ustalenie osoby, która składa oświadczenie, jak również zapoznanie się z jego treścią. Tożsamość osoby jest bowiem weryfikowana już poprzez dane wprowadzane do Aplikacji podczas rejestracji konta. Podczas podpisywania zbierany jest również adres IP, który również pozwala na identyfikację autora. Co istotne, po zakończeniu edycji dokumentu i zwieńczeniu go podpisem Aplikacji – dokonywanie zmian w treści dokumentu jest niemożliwe, a poczynienie takich prób unieważni e-podpis. Nośnik informacji i zapisanie dokumentów w „chmurze” umożliwia natomiast wymianę dokumentów i daje dostęp do treści w nich zawartych”…

Gwarantujemy zaawansowane bezpieczeństwo dzięki protokołowi zaufania i przechowywanie danych dokumentów przy użyciu technologii blockchain dla wszystkich dokumentów.