POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.SIGNONTHEGO.PL

Postanowienia ogólne
§ 1.
 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym www.signonthego.pl (dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez SignOnTheGo®, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Smartech-IT Sp. z o.o.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
 1. Platforma lub Serwis: strona internetowa, dostępna pod adresem www.signonthego.pl, aplikacje SignOnTheGo® iOS i Android Mobile oraz każdy inny interfejs aplikacji (będący własnością Usługodawcy) na dowolnej innej platformie, która może pozwalają na dostęp i / lub korzystanie z SignOnTheGo®;
 2. Usługodawca, Spółka, Właściciel lub My: Smartech-IT Sp. z o.o. z siedzibą w Bielany Wrocławskie, ul.Irysowa 1, KRS 0000671881, NIP8961562660 , REGON 366980785. Obejmuje także inne firmy, które są spółkami zależnymi lub powiązanymi ze Spółką;
 3. Użytkownik lub Ty: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
 4. SignOnTheGo®: stanowiące własność Spółki oprogramowanie SaaS, przeznaczone do edycji, podpisywania, pełnego przygotowywania i wysyłania umów lub innych dokumentów, śledzenia zmian i archiwizowania prawnie wiążących dokumentów;
 5. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer.
 1. Celem Polityki jest w szczególności:
 1. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies w Serwisie, wymaganych przez przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego;
 2. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.
 1. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 2. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie zasad wynikających z Polityki.
 3. Zastosowanie mają m.in. następujące przepisy prawa:
SignOnTheGo®
§ 2.
 1. SignOnTheGo® umożliwia przesyłanie, pobieranie, współpracę, archiwizowanie i przechowywanie umów lub plików danych. Pliki, które przesyłasz i zapisujesz, są plikami prywatnymi i nie są publicznie widoczne. Szablony SignOnTheGo® są publicznymi plikami, w których możesz użyć do zawarcia umowy.
 2. SignOnTheGo® jest dostępny dla Ciebie za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub komputera.
 3. Z uwagi na charakter usług SignOnTheGo® jest przeznaczony do użytku przez osoby w wieku co najmniej 18 lat. Jeśli okaże się, że ktoś w wieku poniżej 18 lat założył konto, podejmiemy działania w celu usunięcia takiego konta i jego informacji z SignOnTheGo®.
 4. Każda strona SignOnTheGo® otrzymuje kopię każdej zawartej umowy pomiędzy stronami, a umowa zostaje wysłana na adresy e-mail podane na koncie każdej ze stron. Uzytkownik może również pobrać kopie umów w sekcji „Zakończone”. Umowy zostaną przeniesione do folderu Archiwum po upływie 45 dni.
Ochrona prywatności i danych osobowych
§ 3.
 1. „Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacji, które pozwalają na identyfikację danej osoby fizycznej. Dane osobowe pozyskiwane przez Właściciela to imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, zdjęcie, nazwa użytkownika, hasło, telefon komórkowy lub telefon domowy, lub telefon służbowy. Możemy dodatkowo zbierać dane dotyczące Twojej lokalizację, komentarze, informacje zwrotne lub komunikację z nami.
 2. Twoje dane osobowe są poufne i prywatne. Jeśli i kiedy kontaktujesz się z SignOnTheGo® lub zakładasz konto w Serwisie, podajesz swoje dane osobowe.
 3. Dane dotyczące Użytkowników przetwarzane są przez Właściciela zgodnie z przepisami prawa. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów, w szczególności Rozporządzenia.
 4. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
 1. Właściciel stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 2. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 3. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane Właściciel zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym osobom tym przysługuje:
 1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 1. Właściciel może przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, na zasadach wynikających z Rozporządzenia. W takim przypadku celem działań Właściciela są cele marketingowe lub potrzeby personalizacji komunikatów wysyłanych do Użytkowników (w tym dopasowanie informacji do potrzeb lub oczekiwań Użytkownika). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jego danych – sprzeciw ten może być wyrażony poprzez wysłanie wiadomości na adres Właściciela; info@smartech-it.eu.
 2. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Właściciela lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Właściciela.
 3. W związku z działalnością gospodarczą korzystamy z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów zawartych z Użytkownikami. W związku z tym dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. podmiotom powiązanym lub zależnym od Spółki, w szczególności w celu wykonywania zadań i usług związanych z SignOnTheGo®;
 2. firmie hostingowej,
 3. dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
 4. dostawcy usług internetowych,
 5. dostawcy platformy płatności elektronicznych,
 6. dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
 7. podmiotom świadczącym obsługę Spółki, w tym prawną, księgową, itp.
 8. PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.
 1. Dodatkowe obszary, co do których możemy gromadzić dane: typ urządzenia używanego do pobierania aplikacji, strony internetowe łączące się z SignOnTheGo®, platformy mediów społecznościowych innych firm, które są powiązane z SignOnTheGo®, adresy e-mail partnerów i informacje, które Użytkownik wprowadza w Serwisie.
 2. Możemy udostępniać linki w naszym Serwisie. Nie ponosimy odpowiedzialności za powiązane strony internetowe, a łącza te udostępniamy wyłącznie dla wygody i na potrzeby Użytkowników. Możesz zostać przeniesiony na inną stronę poprzez linki do stron, które mogą być wymienione w Serwisie lub naszych produktach, nad którymi nie mamy kontroli (na przykład witryny stron trzecich połączone z serwisami społecznościowymi lub witrynami w chmurze połączone z SignOnTheGo®). Strony te mają własną politykę prywatności, którą należy wziąć pod uwagę podczas odwiedzin.
Cookies
§ 4.
 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści, w tym reklam. Właściciel stosuje Cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard wygody Serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
 2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
 3. tworzenia statystyk,
 4. utrzymania sesji Użytkownika,
 5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych lub marketingowych.
 1. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, aby usprawniać funkcjonowanie Serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 3. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 5. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.
 9. Niezależnie od tego, czy Użytkownik korzysta z Boxa, Dropbox, One Drive czy Google Drive, musi zapoznać się z ich polityką prywatności, ponieważ Spółka nie kontroluje ani nie zmienia informacji lub plików cookie przechowywanych w związku z korzystaniem z ich usług.
Bezpieczeństwo
§ 5.

 

 1. SignOnTheGo® wykorzystuje szyfrowanie Secure Sockets Layer (SSL) na wszystkich stronach internetowych, które zbierają dane osobowe.
 2. Podczas przesyłania danych osobowych przez Internet wymagana jest przeglądarka obsługująca protokół SSL, taka jak Chrome, Firefox, Internet Explorer lub Safari.
 3. Wymagania techniczne:
 1. System operacyjny: Android i Mac OS X lub nowszy, lub iOS 4 lub nowszy;
 2. Przeglądarka: najnowszy Chrome, Firefox, Safari lub Internet Explorer;
 3. E-mail: dostęp do ważnego konta e-mail;
 4. Rozdzielczość ekranu: minimum 800 x 600.
 1. Podejmujemy środki ostrożności poprzez środki administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony Twoich danych osobowych, danych innych i prywatnych plików danych przed utratą, kradzieżą, niewłaściwym użyciem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.
 2. Obowiązkiem każdego Użytkownika jest zachowanie hasła do konta w Serwisie w sposób prywatny i bezpieczny. Aby chronić Twoje prywatne informacje, nie zalecamy dzielenia się loginem i hasłem z nikim.
 3. Wysyłając pliki, umowy, foldery współdzielone, dane osobowe, dane inne i prywatne pliki danych, które udostępniasz komukolwiek, informacje te są widoczne dla innych użytkowników i mogą być odczytywane, gromadzone lub wykorzystywane przez nich. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za udostępniane informacje.
 4. Podejmujemy odpowiednie działania w celu zapewnienia integralności i bezpieczeństwa naszej sieci i systemów, ale nie możemy zagwarantować, że te środki bezpieczeństwa uniemożliwią osobom trzecim uzyskiwanie danych osobowych, danych innych lub prywatnych plików danych przez nielegalne działania lub ataki. W przypadku zaistnienia takiego ataku, powiadomimy Cię zgodnie z prawem, a my dostarczymy odpowiednim władzom dostępne informacje dotyczące strony trzeciej i szczegóły, w przypadku gdy atak zostanie objęty postępowaniem karnym lub administracyjnym.
Postanowienia końcowe
§ 6.
 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 03.06.2019 roku. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Możliwy jest kontakt z Nami pod adresem info@smartech-it.eu.
 5. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa.