REGULAMIN SERWISU SignOnTheGo®

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu funkcjonującego pod adresem www.signonthego.pl, w tym prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkownika. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Podstawowe definicje:
 1. Regulamin: niniejszy Regulamin;
 2. Platforma lub Serwis: strona internetowa, dostępna pod adresem www.signonthego.pl, aplikacje SignOnTheGo® iOS i Android Mobile oraz każdy inny interfejs aplikacji (będący własnością Usługodawcy) na dowolnej innej platformie, która może pozwalają na dostęp i / lub korzystanie z SignOnTheGo®;
 3. Usługodawca, Spółka lub My: Smartech-IT Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 1, KRS 0000671881, NIP 8961562660, REGON 3669807850. Obejmuje także inne firmy, które są spółkami zależnymi lub powiązanymi ze Spółką;
 4. Klient, Użytkownik lub Ty: pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
 5. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Członek: Klient posiadający konto w Serwisie, który dokonał zakupu płatnej Usługi. Dla Członka mają zastosowanie odpowiednie postanowienia dotyczące Klienta;
 7. Treść: wszelkie informacje, pliki, dane, tekst, profile użytkowników, oprogramowanie, znaczniki, grafikę, analitykę i funkcje interaktywne wygenerowane, dostarczone lub w inny sposób udostępnione lub wprowadzone przez Klienta lub przez Spółkę na lub za pośrednictwem Serwisu;
 8. Usługa: usługi elektroniczne, świadczone przez Spółkę na rzecz Klienta za pośrednictwem Platformy z wykorzystaniem Oprogramowania;
 9. SignOnTheGo® lub Oprogramowanie: stanowiące własność Spółki oprogramowanie SaaS, przeznaczone do edycji, podpisywania, pełnego przygotowywania i wysyłania umów lub innych dokumentów, śledzenia zmian i archiwizowania prawnie wiążących dokumentów;
 10. Umowa: umowa pomiędzy Spółką a Użytkownikiem, zawarta drogą elektroniczną dotycząca płatnej lub bezpłatnej Usługi w ramach Platformy.
 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik (np. pocztą elektroniczną).
 2. Regulamin zastępuje wszelkie ewentualne wcześniejsze ustne lub pisemne ustalenia lub warunki (jeśli takie obowiązują) przekazane Użytkownikowi i będą obowiązywały jako wiążące warunki pomiędzy  Spółką a Użytkownikiem.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

§ 2. Dodatkowe informacje dla Konsumentów

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy to czas korzystania z Usług przez Konsumenta.
 3. Korzystanie z Usług przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).
 5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ 3. SignOnTheGo®

§ 1. Umowa

 1. Umowa dotycząca Usług może być zawarta przez Użytkownika posiadającego konto w Serwisie. Dostęp do Usług jest możliwy z wykorzystaniem Konta.
 2. Umowa jest zawierana drogą elektroniczną poprzez wybór planu z dostępnych w Serwisie.
 3. Dostępne plany to: Pay-As-You-Go, Individual Pro Plan, Business Plan, Team Pro
 4. W ramach korzystania z Usługi Użytkownik może w pełni korzystać z aplikacji SignOnTheGo oraz jej wszystkich funkcji.
 5. Umowa jest zawierana na czas określony, zgodnie z wybranym planem.
 6. Spółka może wprowadzić czasowe promocje, w tym możliwość testowego, bezpłatnego korzystania z Usług.
 7. Umowa dotycząca pierwszego okresu świadczenia Usług (pierwotny okres członkostwa) obowiązuje od dnia zawarcia Umowy do dnia zakończenia okresu obowiązywania zgodnie z planem. Po zakończeniu pierwotnego okresu członkostwa, zostanie automatycznie przedłużona na kolejne okresy członkostwa równe okresowi pierwotnego członkostwa lub, jeśli nie zostanie określony żaden termin, okres obowiązywania Umowy odnawia się z miesiąca na miesiąc, chyba że albo strona powiadamia drugą przed końcem danego okresu członkostwa, że ​​zdecydowała się nie przedłużać Umowy.  Użytkownik może powiadomić Spółkę o takim braku odnowienia, logując się do konta i usuwając konto albo kontaktując się ze Spółką i otrzymując potwierdzenie drogą elektroniczną od Spółki.
 8. Rezygnacja z Usług przed upływem bieżącego okresu członkostwa z zachowaniem procedury opisanej w punkcie 7 powyżej, oznacza, że Użytkownik nie zostanie obciążony za kolejne okresy członkostwa.
 9. Spółka może rozwiązać Umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem lub zawiesić korzystanie z Usług, jeśli Użytkownik narusza postanowienia Umowy lub Regulaminu, lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Użytkownik może rozwiązać Umowę za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, jeżeli Spółka istotnie narusza lub w inny sposób nie przestrzega Umowy lub Regulaminu i nie naprawiła takiego naruszenia w ciągu piętnastu (15) dni od otrzymania przez Spółkę pisemnego zawiadomienia od Użytkownika określającego naruszenie.

§ 2. Licencja

 1. Spółka udziela Użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Usług wyłącznie do celów osobistego lub wewnętrznego użytku Klienta i tylko w okresie obowiązywania Umowy.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka zastrzega sobie wszelkie prawa związane z Usługami, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi w Regulaminie lub Umowie.
 3. Użytkownik nie może:
 1. udostępniać swojego identyfikatora logowania innym użytkownikom (każdy użytkownik musi mieć własny identyfikator logowania) lub osobom trzecim;
 2. odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować lub w inny sposób próbować odkryć kod źródłowy lub podstawowe pomysły lub algorytmy Usług;
 3. kopiować, powielać, modyfikować, tłumaczyć ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Usług lub Treści Spółki;
 4. wynajmować, wydzierżawiać, dystrybuować, sprzedawać, odsprzedawać, cedować ani w inny sposób przekazywać praw do Usług lub Treści Spółki;
 5. korzystać z Usług w celu korzystania z timesharingu lub biura usług lub w inny sposób na korzyść strony trzeciej;
 6. używać lub uruchamiać żadnego zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi robotów lub systemów offline, w celu uzyskania dostępu do Usług;
 7. korzystać z Usług w celu przesyłania, publikowania, hostowania lub przesyłania niezamawianej wiadomości e-mail lub wiadomości typu „spam”, w tym wiadomości marketingowych;
 8. korzystać z Usług w celu przesyłania złośliwego oprogramowania, koni trojańskich lub wirusów, lub destrukcyjnego, lub złośliwego kodu;
 9. uzyskiwać dostępu do konta innego użytkownika, w jakikolwiek sposób, w tym za jego zgodą, poprzez uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do Usług
 10. korzystać z Usług lub Treści Spółki w celu świadczenia konkurencyjnej oferty na którąkolwiek z Usług lub celowo szkodzić lub dyskredytować Spółkę;
 11. naśladować wyglądu Platformy lub Usług, usuwać wszelkie zastrzeżone informacje z Usług lub Treści Spółki lub kopiować lub ponownie wykorzystywać dowolną część HTML / CSS lub wizualne elementy projektu Oprogramowania, Usług lub Treści Spółki.
 1. W przypadku naruszenia któregokolwiek z powyższych ograniczeń licencyjnych, Spółka może, poza wszystkimi innymi prawami zawartymi w Regulaminie oraz w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, natychmiast rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, a w takim przypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi.

§ 3. Korzystanie z Usług i zastrzeżenia

 1. Użytkownik może korzystać z Usług zgodnie z Umową, planem oraz Regulaminem. Zakres Usługi wynika z zakupionego planu.
 2. Zakup Usługi oznacza uprawnienie do korzystania z Usług z ograniczeniem przepustowości do 350 MB na konto na miesiąc, a rozmiar plików nie może przekraczać 20 MB na jeden plik.
 3. W każdym przypadku, gdy Jeśli Użytkownik tworzy, przesyła, przekazuje, wyświetla lub udostępnia w inny sposób jakiekolwiek Treści podczas korzystania z Platformy lub SignOnTheGo®, może podać tylko te informacje, których jest właścicielem lub których może używać.
 4. Mimo że Użytkownik pozostaje wyłącznym i kompletnym właścicielem wszystkich informacji i Treści dostarczonych lub przesłanych przez Użytkownika na Platformę (w tym wszelkich praw autorskich, własności intelektualnej lub własności przemysłowej), każdorazowo przekazuje nam prawo i zgodę na dostęp do określonych informacji:
 1. nazwa wszelkich dokumentów przesłanych przez Użytkownika;
 2. imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby trzeciej / osoby, do której Użytkownik wysyła takie dokumenty;
 3. adres IP osoby trzeciej / osoby, która uzyskuje dostęp do dokumentu;
 4. pewne informacje analityczne dotyczące Konta, w tym, ale nie wyłącznie, liczba razy i lokalizacje geograficzne, z których Użytkownik uzyskał dostęp do swojego konta, aktywność na koncie, liczba dokumentów przesłanych w trakcie użytkowania SignOnTheGo®, kiedy każdy taki dokument został załadowany, oraz liczba dokumentów podpisanych i zrealizowanych przez strony trzecie.
 5. UWAGA: Zbieranie i dostęp do ww. informacji jest niezbędny, abyśmy mogli zapewnić Użytkownikom jakąkolwiek część Usług. Jeśli zdecydujesz się nie podawać żadnych informacji lub nie zezwolić na zbieranie lub dostęp do nich, nie będziesz mógł uzyskać dostępu do żadnej części SignOnTheGo® ani z niej korzystać. Spółka może wykorzystywać powyższe informacje tak długo, jak konto Użytkownika jest aktywne i używane, i tylko zgodnie z zasadami wynikającymi z Regulaminu, polityki prywatności Spółki lub obowiązującego prawa.

§ 4. Płatności

 1. Ceny podane w Serwisie stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT) w złotych polskich (PLN). Cena nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej.
 2. Koszty związane z korzystaniem z Usług (np. internet, hosting Użytkowników, itp.) i ewentualne inne koszty ponosi Użytkownik.
 3. Użytkownik może wybrać formę płatności:

Zapłata za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – przedpłata. Po złożeniu zamówienia Użytkownik powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. zamówienia (dostęp do Usług) następuje po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika w systemie płatności. Dostępne systemy płatności elektronicznych to:

 1. Przelewy24 – operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 2. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.
 1. Możliwe jest stosowanie przez Użytkowników automatycznej metody płatności za pośrednictwem karty kredytowej, Przelewy24 lub innej dostępnej na Platformie metody płatności elektronicznych. W takim przypadku Użytkownik zgadza się na to, że Spółka może pobierać z jego konta wszystkie opłaty za Usługi w miarę ich ponoszenia, łącznie z płatnościami za odnowienie w ostatnim dniu każdego okresu. Jeśli Spółka nie otrzyma płatności w terminie, Spółka może, według własnego uznania, zawiesić możliwość korzystania z Usług i usunąć konto Użytkownika.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie Spółce pełnych i dokładnych danych rozliczeniowych i kontaktowych oraz zapewnia ich aktualność przez cały okres obowiązywania Umowy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) – Spółka wyznaczy Użytkownikowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Użytkownik oświadczy, że świadczenia nie spełni, Spółka może odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 4. Ceny mogą ulegać zmianom, z tym zastrzeżeniem, że dla Umów w toku zmiana obowiązywać będzie od następnego okresu rozliczeniowego po poinformowaniu Użytkownika o zmianie. Powyższe nie dotyczy Konsumenta.

ROZDZIAŁ 4. KONTO

 1. Dla korzystania z niektórych funkcji Platformy lub Oprogramowania konieczne jest zarejestrowanie Konta w Serwisie.
 2. Rejestracja Konta na Platformie jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia.
 3. Nie można utworzyć nazwy użytkownika i hasła konta przy użyciu:
 1. nazwisk i informacji o innej osobie;
 2. słów będących znakami towarowymi lub własnością innej osoby (w tym naszej);
 3. słów wulgarnych, nieprzyzwoitych lub w jakikolwiek inny sposób niewłaściwych.
 1. W momencie tworzenia i za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do swojego Konta, śledzimy Twój adres IP (wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa i określenia lokalizacji geograficznej, z której uzyskujesz dostęp do Platformy).
 2. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta.
 3. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 4. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie zamówień oraz przeglądanie historii zamówień, korzystanie z Usług i Oprogramowania.
 5. Usługa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 6. Użytkownik posiadający konto na Platformie po dokonaniu zakupu Usługi płatnej staje się Członkiem.
 7. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Nas drogą elektroniczną na adres e-mail: info@smartech-it.eu lub pisemnie na adres: Smartech IT, Irysowa 1,55-040 Bielany Wrocławskie.

ROZDZIAŁ 5. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Użytkownik może skorzystać z Formularza kontaktowego pod zakładką „Kontakt” w celu kontaktu z Usługodawcą, w tym skierowania zapytania do Usługodawcy lub przekazania informacji Usługodawcy.
 2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole „Wyślij”.
 3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.
 4. Usługodawca podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

ROZDZIAŁ 6. SERWIS INFORMACYJNY

 1. Użytkownik ma prawo korzystania z Serwisu informacyjnego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa, w tym poprzez:
 1. przeglądanie bazy Newsów (teksty, zdjęcia, galerie zdjęć, filmy, itp.) stanowiących treść Serwisu informacyjnego;
 2. komentowanie informacji zawartych w Serwisie informacyjnym;
 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe także bez rejestracji konta na Platformie.
 2. Korzystanie z Serwisu informacyjnego może odbywać się w zakresie dozwolonym w odpowiednich przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.). W szczególności, poza określonymi w przepisach ww. ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie materiałów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
 3. Usługodawca wyraża zgodę na korzystanie z Serwisu informacyjnego przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

ROZDZIAŁ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z właściwych przepisów prawa. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami będącymi przedsiębiorcami.
 2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
 1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu lub Usług lub Oprogramowania przez Użytkowników w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
 2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania działania Serwisu lub Oprogramowania, lub świadczenia Usług w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, osób trzecich, dostawców usług (hosting, internet, itp.) lub producentów sieci lub urządzeń, bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż https://signonthego.pl/, do których linki zawarto w Serwisie.
 2. Spółka podejmuje uzasadnione prawnie i handlowo działania w celu zapewnienia, że ​​dane przechowywane na serwerach Spółki były trwałe, zabezpieczone i zawsze dostępne dla Użytkownika. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku awarii serwerów osób trzecich lub innych czynników pozostających poza kontrolą Spółki, może spowodować trwałe usunięcie danych Użytkownika, ich nieodwracalne usunięcie lub tymczasową niedostępność.
 3. Odpowiedzialność Spółki w każdym przypadku jest ograniczona maksymalnie do równowartości 6 miesięcznych opłat poniesionych przez Użytkownika przed wystąpieniem szkody. Zastrzeżenie to nie dotyczy Konsumentów.
 4. Wystąpienie siły wyższej (w szczególności wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, np. pożary lub powodzie) jak również innych wypadków losowych, które opóźniają lub utrudniają dostarczenie towaru, zwalniają Strony z obowiązku wykonywania Umowy w czasie powyższych zakłóceń. Wszelkie zdarzenia niezależne od Stron Umowy a mające wpływ na realizację umowy mieszczące się w definicji „siły wyższej”, zwalniają Strony od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. O zaistnieniu przypadku działania „siły wyższej” Strony zobowiązane są do natychmiastowego wzajemnego powiadomienia w formie pisemnej, oraz do podjęcia wszelkich koniecznych czynności zmierzających do zmniejszenia bądź ograniczenia negatywnych skutków działania „siły wyższej”.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Usługodawcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).
 2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:
 1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 2. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3 punkt 1 powyżej Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny. Jeżeli cena są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

ROZDZIAŁ 9. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje w zakresie Serwisu i Usług Użytkownik powinien kierować na adres Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.
 2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu reklamacji i żądanie Użytkownika.
 3. Usługodawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w ww. terminie, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania do Użytkownika będącego przedsiębiorcą.
 4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.

ROZDZIAŁ 10. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
 2. Usługodawca zapewnia, aby dane te były:

a)         przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i innych osób, których dane dotyczą;

b)         zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c)         adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d)         prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e)         przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f)          przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

 1. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
 2. Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 4. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
 1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
 3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
 4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 1. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.
 2. Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
 3. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. podmiotom powiązanym lub zależnym od Spółki
 2. firmie hostingowej,
 3. dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,
 4. dostawcy usług internetowych,
 5.  dostawcy platformy płatności elektronicznych,
 6. dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
 7. podmiotom świadczącym obsługę Spółki, w tym prawną, księgową, itp.

ROZDZIAŁ 11. INFORMACJE POUFNE

 1. Informacje poufne oznaczają informacje dotyczące Użytkownika lub osoby, do której Użytkownik wysyła dokumenty za pośrednictwem Platformy, w tym korporacyjne, gospodarcze, techniczne, handlowe, finansowe i inne, każdego rodzaju (włączając w to know-how, dane zastrzeżone, prawa autorskie, informacje o cenach, procedurach, biznes plany Stron, warunki finansowe oraz strukturę organizacyjną, itp.), otrzymane lub przekazane przez Użytkownika w trakcie lub przed zawarciem Umowy, które są oznaczone jako poufne lub co do których strona otrzymująca powinna w rozsądnych granicach wiedzieć, że jest poufna lub jest prawnie zastrzeżona w danych okolicznościach.
 2. Informacji poufnych nie obejmują informacji:
 1. które były wcześniej znane drugiej stronie;
 2. są publicznie dostępne lub staną się publicznie dostępny bez winy drugiej strony.
 1. Strona otrzymująca Informacje poufne zobowiązana jest do
 1. utrzymywania w tajemnicy Informacji poufnych oraz strzeżenia wszelkich dokumentów związanych z Informacjami poufnymi;
 2. przechowywania wszelkich Informacji poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do tych Informacji poufnych przez osoby nieupoważnione;
 3. nieudostępniania, niekopiowania, niereprodukowania, niepublikowania, niedystrybuowania, a także do nieudzielania pozwolenia na udostępnianie, kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie lub dystrybucję całości lub części Informacji poufnych jakiejkolwiek osobie bez pisemnego upoważnienia strony, która udostępniła dane Informacje;
 4. używania Informacji poufnych tylko i wyłącznie w celach, do których zostały przekazane/udostępnione, w szczególności do niewykorzystywania Informacji poufnych na użytek prywatny bądź w celu osiągnięcia zysku, a także nieprzekazywania ich w jakichkolwiek celach nieupoważnionym osobom trzecim;
 5. stosowania odpowiednich środków zabezpieczających przed nieupoważnionym ujawnieniem Informacji poufnych.
 1. Każda ze stron może ujawnić poufne informacje na podstawie wezwania do sądu lub innego żądania ze strony organów ścigania.
 2. Każda ze stron może ujawnić istnienie Umowy ze Spółką, jednak wszelkie niepubliczne ceny lub warunki Usług będą uważane za Informacje Poufne i stosuje się do nich odpowiednio ww. zasady.

ROZDZIAŁ 12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawa do Serwisu, Oprogramowania oraz Treści należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.

 1. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej https://signonthego.pl/ stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.
 2. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony https://signonthego.pl/ bez zgody właściciela jest zabronione.
 3. Klient jest właścicielem i zachowuje wszelkie prawa, w tym autorskie, własności przemysłowej lub własności intelektualnej, do treści objętych Usługą. Spółka nie rości sobie żadnych praw własności do ww. treści Użytkowników. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dowolna treść, z której korzysta w ramach Usługi, jest zgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej i prawa własności intelektualnej, a także obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i eksportu.
 4. Spółka może udostępniać linki do publicznie dostępnych treści w celu korzystania z Usług, ale w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za takie publicznie dostępne treści.
 5. W związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi zgadzasz się, że jednoznacznie zabrania się:
 1. zamieszczania i korzystania w ramach Platformy z treści zniesławiających, nękających, prześladujących, zagrażających lub naruszających prawa innych osób;
 2. zamieszczania i korzystania w ramach Platformy z treści zawierających wyraźny lub obsceniczny język lub obrazy o charakterze jednoznacznie seksualnym;
 3. zamieszczania i korzystania w ramach Platformy z treści używających języka rasistowskiego lub obraźliwego;
 4. wysyłania zmienionych, oszukańczych lub fałszywych informacji identyfikujących źródło, w tym „podszywanie się” lub „wyłudzanie informacji”;
 5. fałszywego przedstawiania siebie lub powiązywania z podmiotem;
 6. naruszania praw autorskich, własności przemysłowej lub własności intelektualnej osób trzecich;
 7. naruszania lub zachęcania innych innych do łamania obowiązujących przepisów i regulacji.
 1. Jeśli jesteś użytkownikiem treści zamieszczanych przez osoby trzecie w ramach Platformy lub Usług, przyjmujesz do wiadomości, że Spółka nie zatwierdza, nie popiera, nie monitoruje, nie weryfikuje ani nie bierze odpowiedzialności za takie treści osób trzecich. Użytkownik akceptuje fakt, że osoba trzecia zamieszczająca treści osób trzecich ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści oraz że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści osób trzecich.
 2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów (tj. sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(dotyczy tylko konsumentów)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

 

Smartech-IT Sp. z o.o. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie 55-040

e-mail Info@smartech-it.eu

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(dotyczy tylko konsumenta)

………………………., ……………………………….

…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………..
(adres do korespondencji)

…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)

 

[…]

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy na odległość, zawartej w dniu ………….. ………………………………………… i dotyczącej …………………………………………… …………………………………… za cenę  ………………………………………………..

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

…………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……

 

……………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta,

jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)